POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Bachurski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO TURYSTYCZNE KAPITEAM PIOTR BACHURSKI wpisany do CEIDG, NIP: 664 188 35 97, Adres: ul. Hetmańska 9 lok. 27, 05-120 Legionowo, mail: biuro@kapiteam.pl telefon: +48 602 706 506

2. Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie imprezy turystycznej, a także udzielania odpowiedzi na zapytania i prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, przetwarzaniu danych w celach analitycznych, statystycznych, badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach określonych w udzielonej zgodzie (art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO).

4. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie imprezy turystycznej. Niepodanie danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zawarcia tej umowy, możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora, kontaktu i prowadzenia korespondencji.

5. Możliwość cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

6. Zakres danych

W przypadku danych osobowych zbieranych w związku z umową o świadczenie imprezy turystycznej zakres ten może obejmować: adres zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika oraz jego rodziców, PESEL, numer telefonu, adres email, wiek, informacje o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach. W pozostałych przypadkach mogą to być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

7. Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania, ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania.

8. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom. Ewentualne ujawnienie lub przekazanie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie ich udzielenia, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami.

9. Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo kontaktując się z nami poprzez adres: BIURO@KAPITEAM.PL. Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.

Logo Kapiteam
Kapiteam Piotr Bachurski
KOLONIE - OBOZY - ZIMOWISKA - WCZASY RODZINNE - WYJAZDY INTEGRACYJNE - WYCIECZKI SZKOLNE

Kontakt