REGULAMIN KOLONII WYPOCZYNKOWEJ, OBOZU, ZIMOWISKA
 1. Celem kolonii (obozu, zimowiska) jest wypoczynek, rekreacja i poznanie regionu.
 2. Każdy kolonista (uczestnik obozu, zimowiska) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu
 3. Uczestnik kolonii (obozu, zimowiska) ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez kierownika, wychowawcę, pielęgniarkę lub lekarza. Ma on obowiązek punktualnie stawić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
 4. Uczestnik kolonii ( obozu, zimowiska) zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz o powierzone mienie w miejscu zamieszkania (zakwaterowanie) i poza jego terenem.
 5. Uczestnik kolonii jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN który znajduje się w zakładce na stronie internetowej www.kapiteam.com.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania instrukcji podczas wyjazdu: mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki, prawidłowego zdejmowania rękawiczek które znajdują się na stronie www.kapiteam.com.
 7. Na kolonii, obozie, zimowisku bezwzględnie obowiązuje zakaz posiadania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków.
 8. Koloniście (uczestnikowi obozu, zimowiska) nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii (obozu, zimowiska) bez wiedzy wychowawcy.
 9. Uczestnik kolonii(obozu, zimowiska) musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów. Ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy, kierownika kolonii (obozu, zimowiska) i przestrzegać przepisów podanych w regulaminach kąpieli, zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 10. Uczestnik kolonii(obozu, zimowiska) musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i innych uczestników, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 11. Uczestnik kolonii (obozu, zimowiska) ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem z pełną odpowiedzialnością
 12. Uczestnik kolonii (obozu, zimowiska) powinien mieć szacunek do osób starszych oraz kolegów/koleżanek.
 13. Na kolonii, obozie, zimowisku obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
 14. Uczestnik kolonii (obozu, zimowiska) może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika danego obozu. Uczestnik, który nie będzie stosował się do obowiązujących zasad będzie musiał oddać swój telefon do depozytu do wychowawcy lub kierownika obozu (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi obozu raz dziennie wyłącznie do celów kontaktowych).
 15. Na kolonii, obozie, zimowisku obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego podczas ciszy nocnej.
 16. Uczestnik kolonii (obozu, zimowiska) ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwraca się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
 17. Ma prawo do bezpiecznego, odpowiedniego wypoczynku.

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie przez opiekuna
 2. Upomnienie przez Kierownika kolonii (obozu, zimowiska)
 3. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
 4. Nagana Kierownika kolonii (obozu, zimowiska)
 5. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o nieodpowiednim zachowaniu uczestników
 6. Wydalenie z kolonii (obozu, zimowiska)

WYRÓŻNIENIA I POCHWAŁY

 1. Pochwała wychowawcy;
 2. Pochwała Kierownika kolonii (obozu, zimowiska);
 3. Wysłanie listu pochwalnego do rodziców (opiekunów) i szkoły.
Logo Kapiteam
Kapiteam Piotr Bachurski
KOLONIE - OBOZY - ZIMOWISKA - WCZASY RODZINNE - WYJAZDY INTEGRACYJNE - WYCIECZKI SZKOLNE

Kontakt